Sieci komórkowe i sensorowe

Sieci komórkowe i sensorowe
Polish
tematyka: 
Grupa badawcza, której przewodniczy prof. Wiesław Ludwin, prowadzi prace koncentrujące się na sieciach łączności ruchomej o strukturze komórkowej oraz bezprzewodowych sieciach sensorowych.
 
Prace badawcze nt. sieci komórkowych skupiają się na dwóch grupach zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy planowania i optymalizacji sieci komórkowych, analizowanych w kontekście ogólnej koncepcji sieci samoorganizujących się SON (Self-Organizing Networks), rozwijanej przez organizację 3GPP. W szczególności, badania dotyczą zagadnień automatycznego dopasowywania parametrów sieci radiowej do zmieniających się warunków operacyjnych, w tym natężenia i gęstości ruchu telekomunikacyjnego. Grupa bierze też udział w pracach standaryzacyjnych prowadzonych w ETSI, w ramach których rozwijany jest ogólny model autonomiczności w sieciach zwany GANA (Generic Autonomic Networking Architecture). Drugi obszar badań dotyczy optymalizacji wykorzystania łączy radiowych. Prace koncentrują się głównie na projektowaniu oraz testowaniu zaawansowanych algorytmów różnicowania stopnia komplikacji korektorów sygnałowych stosowanych w odbiornikach radiowych, pozwalających na adaptacyjne włączanie dodatkowych stopni korekcji sygnału w przypadku pogarszających się warunków w kanałach radiowych. 
 
W obszarze bezprzewodowych sieci sensorowych, rozważane są zagadnienia efektywnego funkcjonowania dużych sieci sensorów i aktuatorów. Pierwszym podejmowanym tematem są algorytmy lokalizacji zarówno dla środowisk outdoor (rozwiązania oparte o układy anten inteligentnych i pomiar kierunku propagacji sygnału) jak i indoor (testy systemu wykorzystującego pomiary poziomu odbieranej mocy). Drugi temat to protokoły rutingu geograficznego wykorzystujące wiedzę z algorytmów lokalizacji. Kolejnym badanym zagadnieniem jest kooperacja między sensorami i aktuatorami działającymi w ramach jednej sieci. Wreszcie, prowadzone są prace na temat konkretnych zastosowań sieci sensorowych, dotyczy to zwłaszcza rozproszonych sieci inteligentnych wykrywających i przeciwdziałających pożarom lasów. 
 
Grupa współpracuje ściśle z licznymi europejskimi jednostkami naukowymi, m.in. University of Bologna, France Telecom, Technical University of Cartagena, University of Castilla La Mancha, Aalto University School of Electrical Engineering i University of Girona.
osoba kontaktowa: 
ludwin's picture
dr hab. inż.
Wiesław
Ludwin
Prof.
profesor nadzwyczajny
pokój: 
B9/3.15
telefon: 
+48 12 6174809
email: 
ludwin@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
poniedziałek 13:00- 14:00, czwartek 7:30- 8:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Wiesław Ludwin uzyskał stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera i doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej odpowiednio w roku 1978 i 1983, a w 2005 roku - stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja specjalność radiokomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1978-1986 pracował w Instytucie Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji. Obecnie jest profesorem w Katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach dotyczących łączności radiowej. W szczególności obejmują zagadnienia projektowania sieci i systemów bezprzewodowych oraz modelowania i analizy ruchu telekomunikacyjnego w systemach łączności ruchomej o strukturze komórkowej. Jest autorem oraz współautorem trzech książek o sieciach bezprzewodowych i ponad 50 prac naukowych. Artykuł pt. "Is Handoff Traffic Really Poissonian?", opublikowany w listopadzie 1995 roku w materiałach czwartej konferencji IEEE International Conference on Universal Personal Communications, ICUPC'95 w Tokio, był i jest cytowany w wielu międzynarodowych publikacjach.

Additional information: 

Wiesław Ludwin received the M.Sc. and Ph.D. degrees in electronic and telecommunications engineering from the Faculty of Electrical Engineering, University of Science and Technology AGH, Krakow in 1978 and 1983, respectively. In 2005 he received the Dr Hab. degree in telecommunications and radiocommunications from the Military University of Technology, in Warsaw. From 1978 to 1986 he was with the Institute of Control Systems Engineering and Telecommunications. Since 1986, he has been with Telecommunications Department, where he currently holds a position of professor. His general research interests are in applied radiocommunications. Particular topics include wireless system design for telecommunications and traffic and mobility modelling in cellular networks. He is the author or co-author of three books on wireless networks and more than 50 research papers. The paper "Is Handoff Traffic Really Poissonian?" published in proceedings of the 4th IEEE International Conference on Universal Personal Communications, ICUPC'95 held in November 1995 in Tokyo, Japan has been widely referenced.