Postrzegana jakość usług multimedialnych (QoE)

Postrzegana jakość usług multimedialnych (QoE)
Polish
tematyka: 

Poszerzające się spectrum terminali oraz coraz większa dostępność różnych technologii sieciowych (szkieletowych, dostępowych) powodują łącznie, że jesteśmy świadkami rosnącego rynku aplikacji multimedialnych. Część z tych aplikacji zadomowi się na rynku dłużej, niektóre z nich znikną po ich początkowym sukcesie. Sukces rynkowy aplikacji jest uwarunkowany holistycznym podejściem do jej projektowania obejmującym wszelkie kwestie dotyczące przygotowania treści, zarządzania usługą oraz jej kontekstem, czy też wreszcie wpływem na aplikację zastosowanej technologii sieciowej (mierzonym przez parametry Quality of Service).

Wszystkie te czynniki wpływają na postrzeganą jakość aplikacji (usługi) Quality of Experience będącą formalnym miernikiem poziomu zadowolenia użytkownika z otrzymywanej usługi. Pomyślna implementacja usług nie jest możliwa bez możliwości dokładnego przewidywania poziomu QoE w zależności od różnych aspektów usługi czy aplikacji.

Wiarygodny pomiar poziomu QoE nie jest zadaniem prostym, gdyż bazuje on na zróżnicowanych z natury rzeczy opiniach użytkowników. Badania kwestionariuszowe kryją w sobie pewne pułapki, ponieważ wydawałoby się nieistotna zmiana Pytania może spowodować istotne zmiany w odpowuiedziach panelu użytkowników. Co więcej, nawet gdy znane jest pytanie (na przykład “jaka jest szansa, że użytkownik powiadomi centrum obsługi klienta o wystąpieniu zakłócenia”), nie jest wiadomo w jaki sposób je zadać podczas testu subiektywnego. Zespół “Postrzegana jakość usług multimedialnych (QoE)” pracuje nad specyfikacją eksperymentów subiektywnych oraz metryk obiektywnych wiążących poziom QoE z różnymi aspektami usługi. Zespół zajmuje się również narzędziami statystycznymi służącymi do analizy badań ankietowych.

Badania QoE nie są ograniczone wyłącznie do aplikacji 2D służących rozrywce. Aktualnym nurtem badań jest postrzegana jakość telewizji 3DTV. Pierwszym krokiem tych badań jest określenie poziomu przeników. Znajomość poziomu przeników pozwala określać ich dopuszczalny poziom oraz konstruować powtarzalne testy jakości 3DTV. 

Treści wideo są też powszechnie wykorzystywane dla realizacji zadań rozpoznawania ludzi, przedmiotów, stanów zagrożenia, stanów chorobowych w takich usługach jak monitoring, telemedycyna czy wykrywanie pożarów. Tego rodzaju aplikacje wymagają transmisji wideo w jakości umożliwiającej podejmowanie właściwych decyzji. W takich przypadkach jakość wideo mierzy się poprawnością rozpoznawania wyróżnionych treści, niekiedy mówi się o zrozumiałości czy czytelności wideo. Jedną z głównych przyczyn zmniejszania się zrozumiałości wideo jest strata informacji w wyniku różnorodnych kompresji obrazu cyfrowego. Czytelność wideo jest też w dużej mierze uzależniona od charakterystyki zdejmowanej sceny – jej wielkości, złożoności czasowej czy też panującego oświetlenia. Badania obejmują szereg testów specyficznych dla aplikacji mających na celu pomiar wpływu kompresji, charakterystyk sceny oraz ich interakcji na jakość rozpoznawania. Materiał uzyskany w trakcie testów zostanie wykorzystany także do budowy nowych, obiektywnych metryk służących do wiarygodnego przewidywania jakości rozpoznawania.

osoba kontaktowa: 
papir's picture
prof. dr hab. inż.
Zdzisław
Papir
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/404
telefon: 
+48 12 6173937
email: 
papir@kt.agh.edu.pl
www: 
www.kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
poniedziałek 10:00- 11:00 środa 10:00- 11:00
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Zdzislaw Papir stopień magistra oraz doktora nauk technicznych (sieci komputerowe) uzyskał odpowiednio w latach 1976 oraz 1979 (AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1992 w Politechnice Gdańskiej, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. Zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji AGH, gdzie pełni funkcję zastępcy kierownika. Obecnie wykłada Teorię Sygnałów, Modulację i Detekcję oraz Modelowanie Sieci Telekomunikacyjnych. W latach 1991 - 1998 przebywał na stażach naukowych w Belgii, Włoszech, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych zajmując się zagadnieniami modelowania ruchu telekomunikacyjnego. W latach 1994-1995 pracował dla Polskiej Telewizji Kablowej jako dyrektor ds. rozwoju sieci. Jest autorem pięciu książek oraz 100 artykułów naukowych. Monografia "Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych" (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2001) została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmował się organizacją konferencji międzynarodowych w kraju i zagranicą. W latach 1999 - 2006 pracował jako "guest editor" dla miesięcznika IEEE Communication Magazine w zakresie szerokopasmowych sieci dostępowych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów międzynarodowych z zakresu IT (modelowanie ruchu telekomunikacyjnego, badania jakości usług) finansowanych przez Unię Europejską (4, 5, 6 i 7 Program Ramowy, COST oraz Eureka Celtic). Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Additional information: 

Zdzislaw Papir is professor at Department of Telecommunications (AGH University of Science and Technology in Cracow, Poland). He received the M.S. degree in Electrical Engineering in 1976 and Ph.D. degree in Computer Networks both from the AGH University of Science and Technology. In 1992 he received the Ph.D.Hab. degree from the Technical University of Gdansk. He is currently lecturing on Signal Theory, Modulation and Detection Theory, and Modelling of Telecommunication Networks. In 1979 he joined the Department of Telecommunications at the University of Science and Technology, where he is currently a Professor and Deputy Chair. During 1991-98 he made several visits at universities in Belgium, Germany, Italy, and US working on statistical modelling of telecommunication traffic. During 1994-95 he was serving for the Polish Cable Television as a Network Design Department Manager. He (co)authored five books and about 100 research papers. The book “Telecommunication traffic and packet network congestion” was awarded by the Ministry of Science and Higher Education. He was involved in organization of several international conferences at home and abroad. Between 1999 - 2006 he was a guest editor for IEEE Communications Magazine responsible for the Broadband Access Series. He has been participating in several R&D IST European projects (COST, Eureka Celtic, and 4th, 5th, 6th, 7th FP European programs (ACTS, ESPRIT, IST, ICT) being personally responsible for statistical modelling of telecommunication traffic and quality assessment of multimedia communication services. He has also been appointed as an expert in Information and Communications Technologies by the European Commission.