IIP

Źródło finansowania projektu: 
2010 - 2013
IIP
Inżynieria Internetu Przyszłości
Polish
Projekt dotyczy opracowania i przetestowania infrastruktury i usług dla nowych generacji sieci Internet, tj. Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości (ang. Future Internet). Oczekuje się, iż nowe generacje Internetu (jeden z głównych priorytetów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej) przyczynią się istotnie do rozwoju cywilizacyjnego w Europie powodując, że z ich możliwości będą korzystały wszystkie lub prawie wszystkie obszary ludzkiej aktywności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:

Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii. 
Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. 
Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. 
Numer projektu: POIG.01.01.02-00-045/09-00.
 
 
 
 
Celem projektu w ramach Internetu IPv6 jest opracowanie metodyki dla ewolucyjnego zastąpienia w sieci krajowej obecnej wersji IP (IPv4) przez protokół IPv6 oraz zaproponowanie nowych rozwiązań sieciowych i usług wynikających z IPv6. Celem projektu w ramach Internetu Przyszłości jest opracowanie i przetestowanie propozycji nowej architektury opartej na wirtualizacji zasobów wraz z nowymi mechanizmami i algorytmami dotyczącymi istotnych aspektów działania sieci. Projekt stawia sobie również za cel stworzenie środowiska krajowej sieci testowej dla Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości, pozwalającego na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej opartej na weryfikacji eksperymentalnej.
 
Partnerzy: 
POL
Politechnika Warszawska
POL
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
POL
Politechnika Wrocławska
POL
Politechnika Poznańska
POL
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
POL
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
POL
Politechnika Śląska
POL
Politechnika Gdańska
POL
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba kontaktowa: 
pach's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej R.
Pach
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/405
telefon: 
+48 12 6173937
email: 
pach@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
czwartek 14:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
consultations: 
Thursday, 14.00-16.00
Informacje dodatkowe: 

Andrzej R. Pach ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w r. 1975, w r. 1977 doktoryzował się na AGH, a w r. 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora otrzymał w roku 1999. Zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Tele­komunikacji AGH, której jest kierownikiem. Autor ponad 250 publikacji naukowych (w tym 6 książek) z zakresu protokołów komunikacyjnych, modelowania i analizy sieci komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją usług. Przebywał na stażach naukowych w CNET (Francja) i na Uniwersytecie w Katanii (Włochy). Aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w projektach europejskich 4., 5., 6. i 7. Programu Ramowego oraz projektach COST i Eureka-Celtic. Kierował wieloma projektami badawczymi. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie Technologii dla Społeczeństwa Informacyjnego. Redaktor naczelny czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa – Technologie i Usługi. Był redaktorem technicznym IEEE Communications Magazine (USA). Konsultant w zakresie nowoczesnej telekomunikacji. Założyciel i przewodniczący Krakow IEEE Communications Society Chapter. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2011-2014. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki AGH. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauki AGH.

Additional information: 

Prof. Andrzej R. Pach received the M.Sc. degree in electrical engineering and the Ph.D. degree in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, in 1976 and 1979, respectively, and the Ph.D.Hab. in telecommunications and computer networks from the Warsaw University of Technology in 1989. In 1979, he joined the Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology, where he is currently a Professor and Chair. He spent his sabbatical leaves at CNET, France and University of Catania, Italy. He is the Vice-President of the Foundation for Progress in Telecommunications and serves as a chairman of the IEEE Communications Society Chapter in Krakow, Poland. He has been a consultant to governmental institutions and telecom operators in modern telecommunication networks. His research interests include design and performance evaluation of broadband networks, especially quality of service and network performance of access networks and wireless LANs. He has/had actively participated in COST, Eureka Celtic, and 4th, 5th, 6th, 7th FP European programs (ACTS, ESPRIT, IST, ICT, and Security). He co-authored more than 250 publications including 6 books. He served as a technical editor to IEEE Communications Magazine and is an editor-in-chief to Digital Communications - Technologies and Services. He has also been appointed as an expert in Information and Communications Technologies by the European Commission.

Data_startu_projektu: 
October, 2010