SCISSOR

Źródło finansowania projektu: 
2015 - 2017
SCISSOR
Security In trusted SCADA and smart-grids
Polish

Projekt SCISSOR proponuje nową strukturę monitorowania bezpieczeństwa systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition)

składającą się z czterech warstw:

 • Warstwa monitorująca, zapewniająca programowalną analizę ruchu, nowe technologie sensorowe o bardzo niskich kosztach/poborze energii oraz rozwiązania w zakresie nadzoru wizyjnego do automatycznego wykrywania i klasyfikacji obiektów;
 • Warstwa kontroli i koordynacji – adaptacyjnie zarządza zdalnymi sondami/czujnikami, zapewniająca jednolitą reprezentację monitorowanych danych zebranych z różnych źródeł oraz egzekwowanie kryptograficznej ochrony danych, w tym oparte na tożsamości i atrybutach schematy szyfrowania;
 • Warstwa decyzji i analizy w postaci innowacyjnego narzędzia SIEM (ang. Security Information and Event Management) związana zarówno z różnorodnymi zdarzeniami pochodzącymi z monitoringu jak również sygnałami kontroli procesów;
 • Warstwa człowiek-maszyna opracowana w celu przedstawienia w prosty i użyteczny sposób w czasie rzeczywistym zachowania systemu pod kątem jego funkcjonalności dla użytkownika końcowego.
SCISSOR będzie zweryfikowany przez:
 • Platformę SCADA, aby uwydatnić zdolność do wykrywania i udaremniania ukierunkowanych zagrożeń;
 • „Testy polowe” na rzeczywistych systemach smart-grid.
Grupa badawcza pod kierunkiem Prof. Andrzeja Dziecha, zajmująca się tematyką przetwarzania danych, inteligentnym monitoringiem i multimediami koordynuje zadania poświęcone technikom i rozwiązaniom dla monitoringu. 
Zespół będzie projektował i implementował następujące elementy:
 • Mechanizmy pozyskiwania i przesyłania danych wideo z wielu typów kamer (CCTV, kamery na podczerwień);
 • Automatyczne rozpoznawanie obiektów, ich pozycji oraz cech;
 • System Analizy Zdarzeń - opracowanie wymagań oraz metod analizy danych i podejmowania decyzji w odniesieniu do integracji informacji pochodzących z wielu źródeł;
 • Ochrona prywatności podczas przetwarzania i transmisji  przy pomocy cyfrowych znaków wodnych;
 • System Analizy Zdarzeń - integracja algorytmów, realizacja i ocena modułu do generowania danych do wizualizacji i podejmowania decyzji; 
 • Zintegrowany system dla przetwarzania i przechowywania danych.
Zespół AGH będzie również zaangażowany w inne działania takie jak:
 • Sterowanie i monitorowanie systemu;
 • Walidacja i demonstracja na zaawansowanej platformie SCADA w warunkach rzeczywistych.
Prace zespołu badawczego AGH mają znaczący potencjał zastosowań praktycznych co pozwoli na zintensyfikowanie współpracy z przemysłem.
 

 

Partnerzy: 
FRA
ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
FRA
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
CHE
SIXSQ SARL
ITA
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
ITA
RADIO6ENSESRL
AUT
SALZBURG RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT M.B.H
BEL
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
ITA
SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA SPA
Osoba kontaktowa: 
dziech's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej
Dziech
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/412
telefon: 
+48 12 6172616
email: 
dziech@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 16:00- 17:00
consultations: 
by appointment
Informacje dodatkowe: 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech - tytuł mgr inż. w zakresie elektroniki i telekomunikacji oraz stopień dr inż. w zakresie telekomunikacji uzyskał w Instytucie Elektroniki w St. Petersburgu odpowiednio w roku 1970 i 1973. Stopień dr hab. w dziedzinie telekomunikacji otrzymał w 1978 r. w Politechnice Poznańskiej. Od 1986 r. jest profesorem tytularnym. Jego działalność naukowa obejmuje takie dziedziny jak: telekomunikacja cyfrowa, kodowanie, teoria informacji i sygnałów, przetwarzanie sygnałów i obrazów, kompresja danych, sygnały i recesy losowe. Pracował w wielu zagranicznych uniwersytetach ostatnio w latach 2001-2003 zatrudniony był jako visiting profesor na Uniwersytecie w Wuppertalu w Niemczech. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji i 5 książek. Wypromował 18 doktorów nauk technicznych. Otrzymał 4 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest koordynatorem projektu 7. Programu Ramowego INDECT.

Additional information: 

Professor Andrzej Dziech, Ph.D. Hab. - received his M.Sc. and Ph.D in telecommunications from the Electro-technical Institute in Leningrad, Faculty of Automation and Computer Science, in 1970 and 1973. He received postdoctoral degree in engineering, Science Tech, from the Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering in 1978. He is full professor from 1986. His fields of interest are related to digital communication, image and data processing, data compression, information and coding theory, random signals, computer communications networks and signal processing. He has worked in number of foreign universities, most recently in 2001-2003 he worked as a visiting professor at the University of Wuppertal in Germany. He co-authored 180 publications including 5 books. He promoted 18 Ph.D. students and approx. 100 M.Sc. He was awarded 4 times by Ministry of Education of Poland for his research achievements. He serves as a co-ordinator of FP7 project INDECT.

miklesz's picture
dr hab. inż.
Mikołaj
Leszczuk
DSc
adiunkt
pokój: 
B9/311
telefon: 
+48 12 6173599
email: 
miklesz@kt.agh.edu.pl
www: 
www.linkedin.com/in/miklesz
konsultacje: 
piątek 13:30- 14:30
Informacje dodatkowe: 

Pracę zawodową rozpoczął już w okresie studiów (1996): w COMARCH S.A. na stanowisku Kierownika Działu Technologii Multimedialnych, a potem w COMARCH Multimedia Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu; od 1999 roku jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji AGH. Do jego pierwszych obowiązków należało projektowanie i implementacja cyfrowych bibliotek wideo. W 2000 roku wyjechał z Polski na czteromiesięczne stypendium naukowe na Universidad Carlos III de Madrid (Madryt, Hiszpania) gdzie przygotował pracę magisterską ("Implementation of the Recognition Engine’s Search Module in Multimedia Application"). Po powrocie do Polski został zatrudniony w Katedrze Telekomunikacji na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, a w 2006 roku, po obronie pracy doktorskiej ("Analiza możliwości budowy internetowych aplikacji dostępu do cyfrowych bibliotek wideo"), na stanowisku adiunkta. W 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, osiągnięciem: "Opracowanie i standaryzacja wybranych metod analizy QoE (ang. Quality of Experience) w aplikacjach wideo ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania obiektów". Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętych systemów przetwarzania i analizy danych multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem Quality of Experience. Jest (współ-)autorem około 150 publikacji naukowych, z czego 28 stanowią publikacje w czasopismach z bazy JCR. Mikołaj Leszczuk uczy na poziomie studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich/podyplomowych. Mikołaj Leszczuk był promotorem pomocnicznym 1 doktoranta i nadzorował (wypromował) około 40 studentów magisterskich różnych narodowości. Uczestniczył lub uczestniczy w ponad 20 dużych projektach naukowych 4PR, 5PR, 6PR, 7PR, Horyzont 2020, POIG, Kultura 2000, PHARE, eContent+, Eureka! i innych. W latach 2009-2014, był administratorem dużego, międzynarodowego projektu badawczego INDECT, dzieki któremu powstał zestaw rozwiązań do inteligentnej obserwacji i automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań i przemocy w środowisku miejskim. Jest członkiem organizacji VQEG (Video Quality Experts Group, członek zarządu), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i GAMA (Gateway to Archives of Media Art). Współpracuje z organizacją VQiPS (Video Quality in Public Safety). Więcej informacji: http://www.linkedin.com/in/miklesz

Additional information: 

Mikołaj Leszczuk, DSc. He started his professional career in 1996 at COMARCH SA as manager of the Multimedia Technology Department, and then at COMARCH Multimedia as the CEO. Since 1999 has been employed at the AGH Department of Telecommunications. In 2000 he moved to Spain for a four-month scholarship at the Universidad Carlos III de Madrid. After returning to Poland, he was employed at the Department of Telecommunications as a research and teaching assistant, and in 2006, he successfully defended his doctoral dissertation as an assistant professor. In 2017 he obtained the postdoctoral degree. His current research interests are focused on multimedia data analysis and processing systems, with particular emphasis on Quality of Experience. He (co-)authored approximately 150 scientific publications of which 28 are publications in journals of the JCR database. He has been teaching at undergraduate and graduate levels. He has cosupervised 1 PhD student and supervised (promoted) approximately 40 MSc students of various nationalities. He has participated more than 20 major research projects, including FP4, FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, OPIE, Culture 2000, PHARE, eContent+, and Eureka!. Between 2009 and 2014, he was the administrator of the major international INDECT research project, dealing with solutions for intelligent surveillance and automatic detection of suspicious behaviour and violence in urban environments. He is a member of VQEG (Video Quality Experts Group, board member), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), and GAMA (Gateway to Archives of Media Art). The latter organization collaborates with the VQiPS (Video Quality in Public Safety) working group. More information: http://www.linkedin.com/in/miklesz

derkacz's picture
mgr inż.
Jan
Derkacz
M.Sc.
pracownik naukowy
pokój: 
B9/3.12
telefon: 
+48 12 6173967
email: 
derkacz@kt.agh.edu.pl
Informacje dodatkowe: 

Jan Derkacz jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji na stanowisku specjalisty do spraw badań. 
Brał udział w kilkunastu projektach międzynarodowych z dziedziny nowych technik inormacyjnych oraz bezpieczeństwa.
Jest współautorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych w wyżej wymienionych dziedzinach.

Additional information: 

Jan Derkacz is staf member of Department of Telecommunications at AGH - University of Science and Technology.
He actively participated to serveral national and international research project in the area of Information and Communications Technologies and in the area of Security.
Jan Derkacz is co-author of a few books and several research publications.

Data_startu_projektu: 
January, 2015