Access Multilingual Information opinionS

Źródło finansowania projektu: 
2016-2018
AMIS
Access Multilingual Information opinionS
Polish

Cel prowadzonych badań i metodyka badawcza

Wraz z rozwojem Internetu i telewizji satelitarnej powszechny stał się dostęp do tysięcy programów i wiadomości w różnych językach. Niestety, nawet dogłębnie wykształcone osoby nie posługują się w wystarczającym stopniu więcej niż dwoma lub trzema obcymi językami, podczas gdy większość zna tylko jeden, a to w znaczącym stopniu ogranicza dostęp do tych informacji.

W związku z tym pojawiło się nowe wyzwanie:

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i opinii w językach obcych?

Projekt AMIS ma na celu stworzenie automatycznego systemu pomagającego w zrozumieniu treści multimedialnych, przekazywanych w różnych językach, z jednoczesnym porównaniem do odpowiedników w języku ojczystym użytkownika.

Koncepcja rozumienia zastosowana w tym projekcie zapewni dostęp do każdej informacji, bez względu na język, w którym zostanie przedstawiona.

Ze względu na różnice kulturowe i polityczne bardzo często występuje potrzeba porównania informacji w  języku ojczystym do informacji podawanych na ten sam temat w języku obcym. Na przykład: w jaki sposób temat AIDS jest przedstawiany w Arabii Saudyjskiej, a jak w USA? Jaka jest opinia „The Jerusalem Post” o Jaserze Arafacie? A co na ten sam temat podaje np. „Al-Quds” (palestyńska gazeta http://www.alquds.co.uk/)?

W związku z tym proponujemy opracowanie systemu dostępu do wielojęzycznych informacji i opinii (ang. Access to Multilingual Information and Opinions, w skrócie – AMIS). System ten mogłyby docelowo być zintegrowany z pilotem obsługującym odbiornik telewizyjny, a także z dowolną przeglądarką internetową.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Proces rozumienia definiujemy tu jako przyswajanie głównych idei niesionych przez nagranie wizyjne. Najlepszym sposobem wspomagającym rozumienie jest streszczanie informacji. W związku z tym AMIS będzie koncentrować się na najbardziej istotnych informacjach, podsumowując je, i tłumacząc użytkownikowi. Innym aspektem systemu AMIS jest porównywanie dwóch podsumowań, pochodzących z dwóch języków, opisujących ten sam temat, w sposób wizualny, dźwiękowy lub tekstowy, a także przedstawianie różnic pomiędzy ich treścią w zakresie informacji i opinii. Ponadto system pozyska informacje z Internetu i mediów społecznościowych, które zostaną użyte w celu wzmocnienia lub osłabienia uzyskanych opinii.

Podsumowując, w projekcie AMIS zostaną zastosowane następujące metody badawcze:

•         Streszczanie tekstu, dźwięku i sekwencji wizyjnych

•         Automatyczne rozpoznawanie mowy (ang. Automatic Speech Recognition, ASR)

•         Tłumaczenie maszynowe

•         Międzyjęzykowa analiza opinii i uczuć

•         Osiągnięcie udanej synergii poprzednich tematów badawczych

Wpływ spodziewanych rezultatów

Projekt AMIS może mieć znaczący wpływ na integrację i świadomość społeczeństw w sensie społecznym i kulturowym.

Przede wszystkim w ogromnym stopniu zminimalizuje trudności w wymianie informacji bez względu na różnice językowe, co w obecnych czasach jest niesłychanie istotne.

Jego zastosowanie dotyczy głównie domeny społecznej i kulturowej, ponieważ pozwala poznać inną stronę danego wydarzenia. Pozwoli to użytkownikom na zrozumienie opinii, a także pośrednio kultury innych narodów.

Na poziomie naukowym projekt dotyczy synergii i nowych badań łączących streszczanie materiałów wizyjnych, dźwięku i tekstu, rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe i eksplorację opinii.

Partnerzy: 
FRA
UL-Loria
ESP
DEUSTO
FRA
UA-LIA
POL
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba kontaktowa: 
miklesz's picture
dr hab. inż.
Mikołaj
Leszczuk
DSc
adiunkt
pokój: 
B9/311
telefon: 
+48 12 6173599
email: 
miklesz@kt.agh.edu.pl
www: 
www.linkedin.com/in/miklesz
konsultacje: 
piątek 13:30- 14:30
Informacje dodatkowe: 

Pracę zawodową rozpoczął już w okresie studiów (1996): w COMARCH S.A. na stanowisku Kierownika Działu Technologii Multimedialnych, a potem w COMARCH Multimedia Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu; od 1999 roku jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji AGH. Do jego pierwszych obowiązków należało projektowanie i implementacja cyfrowych bibliotek wideo. W 2000 roku wyjechał z Polski na czteromiesięczne stypendium naukowe na Universidad Carlos III de Madrid (Madryt, Hiszpania) gdzie przygotował pracę magisterską ("Implementation of the Recognition Engine’s Search Module in Multimedia Application"). Po powrocie do Polski został zatrudniony w Katedrze Telekomunikacji na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, a w 2006 roku, po obronie pracy doktorskiej ("Analiza możliwości budowy internetowych aplikacji dostępu do cyfrowych bibliotek wideo"), na stanowisku adiunkta. W 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, osiągnięciem: "Opracowanie i standaryzacja wybranych metod analizy QoE (ang. Quality of Experience) w aplikacjach wideo ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania obiektów". Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętych systemów przetwarzania i analizy danych multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem Quality of Experience. Jest (współ-)autorem około 150 publikacji naukowych, z czego 28 stanowią publikacje w czasopismach z bazy JCR. Mikołaj Leszczuk uczy na poziomie studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich/podyplomowych. Mikołaj Leszczuk był promotorem pomocnicznym 1 doktoranta i nadzorował (wypromował) około 40 studentów magisterskich różnych narodowości. Uczestniczył lub uczestniczy w ponad 20 dużych projektach naukowych 4PR, 5PR, 6PR, 7PR, Horyzont 2020, POIG, Kultura 2000, PHARE, eContent+, Eureka! i innych. W latach 2009-2014, był administratorem dużego, międzynarodowego projektu badawczego INDECT, dzieki któremu powstał zestaw rozwiązań do inteligentnej obserwacji i automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań i przemocy w środowisku miejskim. Jest członkiem organizacji VQEG (Video Quality Experts Group, członek zarządu), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i GAMA (Gateway to Archives of Media Art). Współpracuje z organizacją VQiPS (Video Quality in Public Safety). Więcej informacji: http://www.linkedin.com/in/miklesz

Additional information: 

Mikołaj Leszczuk, DSc. He started his professional career in 1996 at COMARCH SA as manager of the Multimedia Technology Department, and then at COMARCH Multimedia as the CEO. Since 1999 has been employed at the AGH Department of Telecommunications. In 2000 he moved to Spain for a four-month scholarship at the Universidad Carlos III de Madrid. After returning to Poland, he was employed at the Department of Telecommunications as a research and teaching assistant, and in 2006, he successfully defended his doctoral dissertation as an assistant professor. In 2017 he obtained the postdoctoral degree. His current research interests are focused on multimedia data analysis and processing systems, with particular emphasis on Quality of Experience. He (co-)authored approximately 150 scientific publications of which 28 are publications in journals of the JCR database. He has been teaching at undergraduate and graduate levels. He has cosupervised 1 PhD student and supervised (promoted) approximately 40 MSc students of various nationalities. He has participated more than 20 major research projects, including FP4, FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, OPIE, Culture 2000, PHARE, eContent+, and Eureka!. Between 2009 and 2014, he was the administrator of the major international INDECT research project, dealing with solutions for intelligent surveillance and automatic detection of suspicious behaviour and violence in urban environments. He is a member of VQEG (Video Quality Experts Group, board member), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), and GAMA (Gateway to Archives of Media Art). The latter organization collaborates with the VQiPS (Video Quality in Public Safety) working group. More information: http://www.linkedin.com/in/miklesz

Data_startu_projektu: 
January, 2016