projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by NCBIR

Ochrona Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej
2011 - 2013
OKIT to projekt finansowany przez NCBiR, który stawia sobie za cel wypełnienie ważnej luki w gospodarce polskiej poprzez dostarczenie narzędzi, metodyki, dobrych praktyk w zakresie ochrony infrastruktur krytycznych przy użyciu systemów teleinformatycznych. W ramach projektu rozwijane są metody Ochrony Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej dla zabezpieczenia ciągłości procesów biznesowych w gospodarce w infrastrukturach uznawanych za krytyczne.   
Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych
2013-2016
Głównym celem projektu MITSU (Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych) jest stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia na tym polu, zamierzeniem projektu MITSU jest analiza oraz implementacja rozwiązań poprawiających obecny poziom interoperacyjności systemów dystrybucji wideo, przy szczególnym nacisku na minimalizację złożoności obliczeniowej i na wymagania energetyczne proponowanych rozwiązań.
Inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV
2013-2015
Projekt IMCOP dotyczy interaktywnego wyszukiwania informacji w systemie WWW i telewizji internetowej (tzw. IPTV) oraz udostępniania znalezionych i zarchiwizowanych w ten sposób złożonych treści multimedialnych – tzw. obiektów CMO (ang. Complex Multimedia Objects). Udostępnianie tych treści następuje na zasadzie dynamicznego, multimedialnego serwisu informacyjnego dla wybranych, określanych również przez użytkownika, tematów. Obiekty CMO należy  rozumieć, jako autonomiczne kontenery, łączące w sobie różne formy multimedialne, np.
SDNRoute: zintegrowany system wspomagania rutingu w sieciach sterowanych programowo (SDN)
2017-2019
Celem projektu jest opracowanie, przebadanie, a następnie zaimplementowanie zintegrowanego systemu SDNRoute, który będzie służył jako narzędzie wspomagania rutingu dedykowanego dla sieci sterowanych programowo SDN (ang. Software Defined Networks). Projekt ma charakter analityczno-symulacyjno-wdrożeniowy, przy czym ostatni aspekt jest dominujący. System SDNRoute będzie działał cyklicznie w zadanych oknach czasowych, definiując polityki rutingu dla kolejnego okna czasowego. System SDNRoute będzie do swojego działania wykorzystywał informacje pochodzące z wielu źródeł.
Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii
2013 - 2015
Projekt STAR (Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii) rozpoczął prace poczynając od 1 stycznia 2013 roku. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a koordynowany w ramach Programu CHIST-ERA ERA-Net. Katedra Telekomunikacji AGH realizuje projekt wspólnie z Uniwersytetami Leeds, Cambridge i Lyon. Projekt podejmuje problem optymalizacji architektur węzłów i systemów transmisyjnych w celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej przez urządzenia sieci.
Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń
2009-2015
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych. Cel ten można przedstawić w trzech wzajemnie skorelowanych i integrowanych grupach zadań:
Zintegrowany, inteligentny system monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych dla celów bezpieczeństwa
2009-2011
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pilotażowych wersji zintegrowanego systemu monitoringu obiektów ruchomych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów. Pilotażowe prace będą prowadzone przy współpracy Komend Wojewódzkich policji w wybranych miastach Polski. Planuje się prowadzenie instalacji pilotażowych w Krakowie, Kielcach i Gdańsku, ze względu na możliwość redukcji kosztów podróży służbowych związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemu. Proponowany system monitoringu korzysta przede wszystkim z technik GPS i GSM.
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne.
2011-2014
Projekt dotyczy opracowania inteligentnego systemu informacyjnego do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu osób niewidomych i słabo widzących z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i kryminologicznych. Beneficjenci projektu, stanowiący specyficzną kategorię społeczną, szczególnie zagrożoną wykluczeniem, będą mogli bardziej aktywnie i znacznie bezpieczniej niż obecnie poruszać się w przestrzeni zurbanizowanej, w tym uczestniczyć w ruchu drogowym.
Zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting oparty na wielu topologiach
2012-2015
Celem projektu jest opracowanie, przesymulowanie, a następnie zbudowanie testowego urządzenia (rutera sieciowego) realizującego nową koncepcję FAMTAR (ang. Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing). Jest to autorskie podejście do realizacji rutingu w sieciach telekomunikacyjnych, działające w oparciu o przepływy oraz korzystające z rosnącej mocy obliczeniowej dostępnej na ruterach. W podejściu FAMTAR trasy alternatywne tworzone są dynamicznie, w razie potrzeby. Możliwe jest, że przepływy na trasie od A do B podróżują wieloma różnymi ścieżkami.
Implementacja rutera realizującego koncepcję Flow-Aware Networking
2011-2014
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów rutera wzajemnie zabezpieczanego, a więc realizującego koncepcję Flow‐Aware Networking (sieci zorientowanych na przepływy). W pierwszym etapie realizacji projektu zaproponowane i w pełni przeanalizowane zostaną nowe sposoby realizacji bloku sterowania dostępem i szeregowania pakietów w ruterze. W szczególności opracowane zostaną: ‐ mechanizmy pozwalające na szybkie przyjmowanie przepływów strumieniowych w bloku sterowania dostępem,

Pages