projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane przez KT:
Projects realized by KT:

Istniejące standardy i systemy komunikacyjne nie są odpowiednio przygotowane do ich zastosowania w wysoce nieprzewidywalnych środowiskach transmisyjnych, występujących na przykład w sytuacjach trzęsienia ziemi lub tsunami. Systemy łączności komórkowej są obecnie planowane z użyciem rygorystycznych mechanizmów wyznaczania budżetu łącza radiowego w celu utrzymania odpowiednio małego prawdopodobieństwa jego awarii. Wszystkie mechanizmy komunikacji (kodowanie, sygnalizacja, jak również działanie protokołów wyższych warstw) są zoptymalizowane do działania w wyżej wymienionym kierunku.

IIP
Projekt dotyczy opracowania i przetestowania infrastruktury i usług dla nowych generacji sieci Internet, tj. Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości (ang. Future Internet). Oczekuje się, iż nowe generacje Internetu (jeden z głównych priorytetów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej) przyczynią się istotnie do rozwoju cywilizacyjnego w Europie powodując, że z ich możliwości będą korzystały wszystkie lub prawie wszystkie obszary ludzkiej aktywności.
OKIT to projekt finansowany przez NCBiR, który stawia sobie za cel wypełnienie ważnej luki w gospodarce polskiej poprzez dostarczenie narzędzi, metodyki, dobrych praktyk w zakresie ochrony infrastruktur krytycznych przy użyciu systemów teleinformatycznych. W ramach projektu rozwijane są metody Ochrony Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej dla zabezpieczenia ciągłości procesów biznesowych w gospodarce w infrastrukturach uznawanych za krytyczne. 
 

Projekt SCISSOR proponuje nową strukturę monitorowania bezpieczeństwa systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition)

składającą się z czterech warstw:

INDECT jest projektem badawczym, w ramach którego prowadzone są prace nad innowacyjnymi technikami i algorytmami do walki z terroryzmem oraz inną działalnością przestępczą zagrażającą obywatelom Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez grupę 17 europejskich partnerów pod przewodnictwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym koordynatorem projektu jest prof. Andrzej Dziech.

Głównym celem projektu PROACTIVE  jest zbudowanie prototypu systemu, przyjaznego dla społeczeństwa, który na podstawie informacji z różnych typów czujników i bazy wiedzy o zagrożeniach, będzie w stanie przewidywać zagrożenia terrorystyczne w środowisku miejskim. 

Cel prowadzonych badań i metodyka badawcza

Wraz z rozwojem Internetu i telewizji satelitarnej powszechny stał się dostęp do tysięcy programów i wiadomości w różnych językach. Niestety, nawet dogłębnie wykształcone osoby nie posługują się w wystarczającym stopniu więcej niż dwoma lub trzema obcymi językami, podczas gdy większość zna tylko jeden, a to w znaczącym stopniu ogranicza dostęp do tych informacji.

W związku z tym pojawiło się nowe wyzwanie:

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i opinii w językach obcych?

Głównym celem projektu MITSU (Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych) jest stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia na tym polu, zamierzeniem projektu MITSU jest analiza oraz implementacja rozwiązań poprawiających obecny poziom interoperacyjności systemów dystrybucji wideo, przy szczególnym nacisku na minimalizację złożoności obliczeniowej i na wymagania energetyczne proponowanych rozwiązań.

Projekt IMCOP dotyczy interaktywnego wyszukiwania informacji w systemie WWW i telewizji internetowej (tzw. IPTV) oraz udostępniania znalezionych i zarchiwizowanych w ten sposób złożonych treści multimedialnych – tzw. obiektów CMO (ang. Complex Multimedia Objects). Udostępnianie tych treści następuje na zasadzie dynamicznego, multimedialnego serwisu informacyjnego dla wybranych, określanych również przez użytkownika, tematów. Obiekty CMO należy  rozumieć, jako autonomiczne kontenery, łączące w sobie różne formy multimedialne, np.

Daidalos II jest projektem zintegrowanym (IP) realizowanym w ramach 6 Programu Ramowego UE przez konsorcjum w skład, którego wchodzi 40 instytucji z Europy i jedna z Chin, obejmuje firmy komercyjne takie, jak operatorzy telekomunikacyjni, producenci sprzętu i zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych, oraz ośrodki naukowo-badawcze i uniwersytety. Projekt ten jest kontynuacją projektu Daidalos I, który był realizowany w okresie od 1 listopada 2003 do 30 kwietnia 2006. 

Pages