Laboratorium 1.

echo — składnia: echo [-n] [ String ...  ]. Wypisuje tekst do standardowego strumienia wyjściowego (np. na ekran). Koniec łańcucha znaków (string) sygnalizuje znak nowej linii (ENTER). Zastosowanie flagi -n spowoduje, że po wypisaniu żądanych znaków nie ma przejścia do nowej linii.

Przykłady

> echo a

> echo -n a b

 

a

a b>

 

Uwaga: komenda echo * wypisuje listę plików w bieżącym katalogu.

 

ls — składnia: ls [-A] [-a] [-d] [-i] [-L] [-N] [-R] [-r] [-s] [-F |-p] [-b |-q] [-C | -m | ] [ [ {  -c |  -u } [  -l ] [  -t ] ] | [ [  -g | -n | -l | -o | -e ] [ -t ] ] ] [ Plik ... ] [ Katalog ... ]. Wypisuje zawartość każdego wskazanego katalogu lub nazwę każdego wskazanego pliku, wraz z dodatkowymi informacjami (dzięki flagom). Jeśli nie poda się nazwy katalogu lub pliku, komenda ls wypisze na ekranie zawartość bieżącego katalogu w porządku alfabetycznym.

Ważniejsze flagi: -A wypisuje wszystkie żądane pliki poza  „.” i „..”; -a wypisuje wszystkie żądane pliki, łącznie z zaczynającymi się na „.”; -C sortuje wyjście w formacie wielokolumnowym, przydatne w przypadku przekierowywania do pliku (format wielokolumnowy w przypadku wyświetlania na ekranie jest standardowy); -F dodaje „/” (slash) po każdej nazwie, jeśli dany obiekt jest katalogiem, „*”, jeśli obiekt jest plikiem wykonywalnym, „@” dla linków symbolicznych; -g wyświetla to samo, co -l, ale bez nazwy właściciela, -i wypisuje numer „i node” dla każdego pliku; -l wyświetla właściciela, grupę, rozmiar (w bajtach), czas ostatniej modyfikacji dla każdego obiektu; -m dopisuje „,” po każdej nazwie; -n wypisuje to samo, co -l, ale zamiast nazwy użytkownika i grupy podaje ich numer ID; -o wypisuje to samo, co -l, ale pomija nazwę grupy; -p dodaje „/” (slash) po każdej nazwie katalogu; -q wypisuje „niewypisywalne” symbole (takie jak „?”); -r odwraca porządek wypisywanych nazw; -R wypisuje rekursywnie zawartość podkatalogów; -s podaje rozmiar (w kilobajtach?); -t sortuje wg czasu ostatniej modyfikacji (najnowsze pierwsze); -u to samo, co -t, ale używa czasu ostatniego dostępu zamiast czasu ostatniej modyfikacji; -x sortuje wyjście poziomo w formacie wielokolumnowym (tylko w przypadku przekierowywania do pliku); -1 wymusza wypisywanie każdego obiektu w jednej linii;

Przykłady (wytłuszczono przykład katalogu, poniżej zamieszczono wykorzystanie ls z różnymi flagami)

> ls

a         aa        b         c         d2          kat2      katalog1

>

> ls -g -o

total 16

-rw-r--r--   1       0 Oct 19 10:26 a

-rw-r--r--   1       0 Oct 19 10:53 aa

-rw-r--r--   1       0 Oct 19 10:51 b

-rw-r--r--   1       0 Oct 19 10:53 c

-rw-r--r--   1       0 Oct 19 10:53 d2

drwxr-sr-x   3     512 Oct 19 11:12 kat2

drwxr-sr-x   2     512 Oct 19 11:02 katalog1

> ls -R

a         aa        b         c         d2        kat2      katalog1

 

./kat2:

kat3  s

 

./kat2/kat3:

 

./katalog1:

Możliwe jest wykorzystywanie znaków specjalnych: „*”, „?”, „[]” i innych. Na przykład, dla powyższego katalogu:

> ls [ab]

> ls [ab]*

>ls a?

>ls [a-c]*

ls [c-k]*[0-9]

a b

a aa b

aa

a aa b c

d2

 

kat2:

kat3  s

 

katalog1:

Możliwe jest przekierowanie strumienia wyjściowego zamiast na ekran — np. do pliku (operator „>”):

> ls > d

> ls

a         aa        b         c         d         d2        kat2      katalog1

Możliwe jest też dopisanie strumienia wyjściowego danych do danego pliku (operator „>>”):

> ls >>d

> cat d

a ...

 

cat — składnia: cat [ -q] [ -s] [ -S] [ -u] [ -n[ - b] ] [ - v [ - [ - t] ] [  - | Plik ... ]. Wypisuje zawartość pliku do standardowego strumienia wyjściowego. Jeśli nie wyspecyfikuje się nazwy pliku, wczytywane jest standardowe wejście (klawiatura), podobny efekt uzyskuje się w przypadku podania „-” jako nazwy pliku. Uwaga: nie należy przekierowywać wyjścia do plików wejściowych, ponieważ grozi to utratą danych.

 Przykłady

> cat a

d

d

> cat a > b

> cat b

d

d

> cat a

d

d

> cat a > a

cat: 0652-052 Cannot use a as both input and output.

> cat a

>

 

who — składnia: who [ -a| -b -d -h -i -l -m -p -q -H -T] [ Plik] -A -H -T] [ Plik] lub who am {i | I}. Wyświetla informacje o wszystkich użytkownikach pracujących w systemie lokalnym.  Najbardziej popularne wykorzystanie komendy „who” — bez stosowania żadnych flag. Komenda who -h wyświetla skróconą informacje o flagach.

 

w — składnia: w [ -h] [ -u] [ -w] [ -l| -s] [ User]. Daje informacje o bieżącej aktywności użytkowników w systemie. Wyświetla nazwy zalogowanych użytkowników, czym się zajmują, nazwę każdego terminala, godzinę zalogowania się, liczbę minut, które upłynęły od momentu, gdy użytkownik cokolwiek wpisywał, czas systemu wykorzystywany przez wszystkie procesy na terminalu, czas systemu wykorzystywany przez bieżący proces, nazwę i składnię bieżącego procesu. Flagi: -h pomija nagłówki w strumieniu wyjściowym; -l wypisuje informacje w długim formacie (standardowo); -s wypisuje informacje w krótkim formacie; -u wypisuje tylko informacje o systemie, bez szczegółów dotyczących użytkowników.

 

sort — składnia: sort [ -A] [ -b] [ -c] [ -d] [ -f] [ -i] [ -m] [ -n] [ -r] [ -u] [ -o OutFile] [ -t Character] [ -T Directory] [ -y [ Kilobytes] ] [ -z RecordSize] [ [ + [ FSkip] [.CSkip] [ b] [ d] [ f] [ i] [ n] [ r] ] [ - [ FSkip] [ .CSkip ] [ b] [ d] [ f] [ i] [ n] [ r] ] ]...  [ -k KeyDefinition]...  [ Plik ...]. Komenda sort porządkuje linie w pliku podanym przez parametr Plik i wypisuje rezultaty do standardowego strumienia wyjściowego. Jeśli podany zostanie więcej niż jeden plik wejściowy, komenda sort połączy je i uporządkuje w jeden plik. Plik wyjściowy może zostać podany za pomocą flagi -o. Często używane flagi: -b ignoruje początkowe i końcowe znaki spacji i tabulacji; -c sprawdza, czy plik jest uporządkowany; -d sortuje linie w porządku alfabetycznym; -f traktuje małe litery jako duże; -m łączy pliki wejściowe bez porządkowania.

Przykłady

> cat a

 1

2 4

   5

rt

RT

a

AAA

d

DDDDD

D

> sort a

 

   5

 1

2 4

AAA

D

DDDDD

RT

a

d

rt

> sort -b a

 

 1

2 4

   5

AAA

D

DDDDD

RT

a

d

rt

 

ps — składnia: ps [ -A] [ -a] [ -d] [ -e] [ -f] [ -k] [ -l] [ -F Format] [ -G Glist] [ -g Glist] [ -p Plist] [ -t Tlist] [ -U Ulist] [ -u Ulist] lub ps [ a] [ c] [ e] [ ew] [ eww] [ g] [ n ] [ U] [ w] [ x] [ l | s | u | v] [ t Tty] [ ProcessNumber]. Komenda ps przekazuje dane na temat aktywnych procesów do strumienia wyjściowego. Bez dodatkowych flag wyświetla informacje dotyczące tylko bieżącej stacji.